Frågor och svar

1. Vad gör GIVEWATTS?

Kort svar: GIVEWATTS distribuerar förnybara energilösningar i form av soldrivna lampor där människor inte har tillgång till el.

Långt svar: GIVEWATTS är en organisation som arbetar med utveckling där det behövs. En solenergilampa ger inte bara rent ljus utan förbättrar även markant studieresultaten eftersom barnen kan göra sina läxor hemma. Då familjens användande av fotogen minskar sparar ett hushåll i genomsnitt mer än 700 kr per år tack vare en lampa. Familjens hälsa förbättras också när de slipper andas det skadliga oset från fotogen.

GIVEWATTS planerar även att göra fler lampinstallationer på kliniker så att personalen ska kunna ge vård och hjälpa mödrar med säkrare förlossningar även efter att solen gått ner.

2. Var finns GIVEWATTS?

Kort svar: I Kenya där projekten implementeras, och i Sverige, Schweiz och USA där insamlingen sker.

Långt svar: GIVEWATTS består idag av GIVEWATTS Kenya som bedriver arbetet med att förse skolor och kliniker med lampor på plats, samt GIVEWATTS Sverige och GIVEWATTS USA som sköter insamlingen som finansierar projekten. Vi kommer inom kort att utöka vår verksamhet till andra länder i Afrika.

I Kenya arbetar vi tillsammans med duktiga samarbetspartners samtidigt som vi ser att vår egen närvaro är viktig. Utan att finnas på plats skulle vi snart tappa kontakten med de människor vi riktar oss till. Genom att vara närvarande förstår vi vilka behov som finns och hur vi kan bidra till att möta dem.

Vår närvaro är också viktig för att länka samman givaren med de skolor där våra lampor finns. Vi vill kunna ge uppdaterad information om vad som händer, berätta om effekterna av lamporna och hur det utvecklas.

3. Vem riktar sig GIVEWATTS projekt till?

Kort svar: skolelever och sjukvårdspersonal i Kenya. Vi kommer snart att expandera till andra länder.

Långt svar: skolelever och sjukhuspersonal utgör den främsta målgruppen, men många personer runtomkring påverkas också av våra projekt, framförallt familjerna som har barn i skolan och de personer som behöver akutvård efter mörkrets inbrott. Eftersom våra projekt alltid involverar skolpersonal (som ansvarar för att hålla ordning på att eleverna får med sig lampor hem) och andra personer eller organisationer i samhället (som med tiden tar över mer ansvar för underhåll av utrustningen) växer det lokala engagemanget och ägandeskapet generellt.

Vi startar bara projekt i små samhällen och byar där invånarna själva tycker att det är en bra idé. I och med att fler hör talas om våra lampor har idag fler förfrågningar från andra länder än vad vi hinner med, men vi planerar att kunna se till behov även i andra länder inom kort.

4. Hur fungerar en GIVEWATTS-lampa?

Kort svar: det uppladdningsbara batteriet laddas av solenergi och används sedan som en vanlig lampa.

Långt svar: Under 2012 har vi främst installerat lampmodellen SunKing Pro. Till den hör en 2.5 Watts solpanel. Laddningen tar 6-8 timmar i solen. Batteriet som är uppladdningsbart och kan bytas ut är ett LiFePO4 batteri. Lampan har LED lampor och har tre olika ljusstyrkor som räcker olika länge på en laddning. 20 Lumens räcker 30 timmar, 45 Lumens räcker 15 timmar och 110 Lumens räcker 6 timmar. Till lampan hör även mobiltelefonadapters till vanliga modeller. Om man laddar mobiltelefonen samtidigt som man använder lampan halveras tiden ljustiden ovan.

5. Var installeras GIVEWATTS lampor?

Kort svar: på skolor och kliniker i Kenya.

Långt svar: Vi installerar lampor på skolor och på sjukhuskliniker runtom i Kenya, oftast i små samhällen och byar långt ut på landsbygden. Vi valde Kenya på grund av de behov vi såg på plats. De lokala strukturer som gör att våra lampinstallationer hålls efter på ett effektivt sätt finns också tillgängliga.

Vi får ofta förfrågningar om att göra samma typ av projekt i andra länder och planerar att starta upp GIVEWATTS på andra platser söder om Sahara.

6. Hur många personer nås av GIVEWATTS  projekt?

Kort svar: Via en solenergilampa i ett hushåll får i genomsnitt 5 personer tillgång till ljus och el.

Långt svar:

Resultaten av våra projekt visar tydligt att stora förändringar kan ske med små medel. Med några watt får människor chans att skapa sig en bättre framtid. Genom våra insamlingar kan du som privatperson eller ni som företag vara med så att ännu fler får den möjligheten!

7. Hur ser en projektcykel ut?

Kort svar: i stora drag ser de olika projektfaserna ut så här: kartläggning, lokal förankring och projektplanering, insamling, implementering, uppföljning och rapportering.

Långt svar: Vi har valt att göra vägen från början till slut så enkel som möjligt. Vi är också en transparent organisation som gärna berättar om de lärdomar vi tar till oss på vägen. Så här går det till när vi implementerar ett projekt:

Vi börjar alltid med att kartlägga (Scouting) hur förhållandena ser ut, innan ett projekt börjar. På så sätt har vi en bas att utgå från och mäta förändringar mot. En dialog lokalt påbörjas, information om skolan eller kliniken samlas in och fastställer vilka behov som finns. Därefter diskuteras vilka sociala och ekonomiska effekter som GIVEWATTS projekt kan ha, varpå en projektplan med budget utarbetas. Kartläggningen ligger till grund för beslut om GIVEWATTS ska finansiera projektet eller inte.

Är beslutet positivt påbörjas en insamling. Om tillräckligt med medel redan finns påbörjas projektet direkt, det vill säga vi fastlägger projektplanen tillsammans med vår samarbetspartner på plats (till exempel byrådet), och därefter installeras solpaneler på till exempel skolan tak. Samtidigt utbildas relevanta personer och elever informeras. Eleverna får sedan ta med sig en lampa hem när skoldagen är slut och kan göra sina läxor hemma. Dagen efter tar eleverna med sig lamporna till skolan för att laddas upp igen.

Över tid kan familjen via små avbetalningar köpa ut lampan och solpanelen. Väljer en familj att köpa ut en lampa betalar det i sin tur en ny lampa som lånas ut till en ny elev.

Vi följer själva upp varje projekt under två år tillsammans med vår samarbetspartner, och skriver var sjätte månad en uppföljnings rapport. Givare och sponsorer kan kontinuerligt ta del om hur varje projekt utvecklas på vår hemsida genom rapporterna och filmer.

Efter två år fasar vi ut vår aktiva närvaro, och även om vi håller kontakt övergår gradvis ansvaret lokalt.

8. Hur väljs en skola eller klinik ut?

Kort svar: vi kartlägger var störst behov finns och startar en dialog för att se hur vi kan möta dem. Allt oftare kommer en direkt förfrågan som vi svarar på.

Långt svar: eftersom vi finns på plats ser vi tydligt var behoven är som störst. Innan vi startar ett projekt undersöker vi om det finns tillräckliga lokala strukturer, till exempel i form av en civila samhället organisation eller ett byråd som är villiga att engagera sig, så att projektet blir så effektivt som möjligt.

Vi har insett vikten av att arbeta områdesvis, så kallade kluster, det vill säga att vi installerar den tekniska utrustningen och handhåller lampor på flera skolor i samma område samtidigt. På så sätt får vi effektivitetsvinster (tid och pengar) och undviker också att skapa spänningar mellan de som fått tillgång till lampor och de som inte har det.

9. Vad händer med lamporna sen?

Kort svar: Familjen kan köpa ut lampan på avbetalning. Pengarna, som betalas till skolan, betalar en ny lampa som lånas ut till en ny elev. Annars ärver skolan lamporna efter två år.

Långt svar: att familjer får möjlighet att köpa ut lampor och solpaneler på avbetalning är många gånger en förutsättning för att bli av med beroendet av fotogen. Små belopp som betalas över längre tid är lättare än en enda större utgift. När lampan är fullt betald får familjen hem både lampa och solpanel. Skolan som hanterar avbetalningen får möjligheten att köpa in en ny lampa som en ny elev kan låna hem. När GIVEWATTS direkta engagemang slutar efter ungefär två år, så ärver skolan lamporna.

10. Hur rapporteras projekten?

Kort svar: vi följer upp och utvärderar kontinuerligt alla projekt, och publicerar rapporterna på vår hemsida.

Långt svar: transparens är ett av våra ledord och vi vill att alla givare ska kunna följa hur varje projekt utvecklas. Därför besöker vi projekten på plats minst två gånger om året. Under ett besök mäter vi vilka effekter projektet haft, vilka förändringar som skett, ser till att projektplanen hålls och sammanställer allt i en rapport. Alla rapporter finns på hemsidan. Vi har också märkt att korta filmer kan kommunicera lika mycket som en rapport, och därför tar vi ofta med en filmkamera under våra besök. Se en film här!

11. Vilka är de tydligaster resultaten?

Kort svar: studieresultaten förbättras avsevärt redan efter sex månader, familjer sparar in ungefär 700 SEK per år när de inte behöver köpa fotogen, lungor och ögon mår bättre och luften inomhus blir betydligt renare.

Långt svar: den markanta förbättringen av studieresultat var överraskande till att börja med. Med tiden har vi sett att lamporna för med sig de mer förväntade positiva effekterna som påverkar hela familjers hälsa och ekonomi. Miljömässigt är lamporna också viktiga eftersom de utgör en ren energikälla som hjälper till att sänka CO2-utsläpp i de fall de ersätter en fotogenlampa.

Vid sidan av det direkt skadliga fotogenet är eld en vanlig ljuskälla. Att samla ved är tidskrävande och i vissa områden farligt. Eftersom kvinnor och flickor ofta står för den sysslan gör en lampa stor skillnad i deras vardag, både vad gäller säkerhet och tid.

Vårt första projekt startade i september 2010 och vi lär oss fortfarande både om vilka långtgående effekter projekten har, och hur vi kan bli bättre på att mäta fler saker. Det vi redan nu ser är att de positiva förändringarna sker snabbt och att de håller i sig över tid. Titta på det här korta filmklippet för att höra vad elever i Kenya själva tycker!

12. Varför är GIVEWATTS lampor bättre än fotogen?

Kort svar: fotogen är skadligt för hälsan, dyrt och ligger bakom eldsvådor där två miljoner människor, främst barn, skadas årligen. GIVEWATTS lampor är en ren och säker ljuskälla.

Långt svar: Fotogen är en smutsig och dyr energikälla, men det är just fotogen som driver de flesta lamporna i hem söder om Sahara. Dess negativa hälsoeffekter visar sig långsamt man faktum är att fotogenrök lämnar livslånga ärr på lungorna, speciellt hos barn, och framkallar huvudvärk. Inomhusföroreningen leder även till försvagning av immunförsvaret och andningssvårigheter. Den senare är ett av de största livshoten för barn under fem år. Rök från just fotogenlampor utgör en stor del av den föroreningen.

Fotogen ligger även bakom många livshotande olyckor. Varje år skadas mer än två miljoner människor, främst barn, av brännskador från eldsvådor där fotogenlampor är med i bilden.

Fotogen är dyrt vilket förklarar varför 10-40% av en familjs totala inkomst går till fotogen – pengar som skulle kunna användas till mat, medicin och skolmaterial.

Hushåll på landsbygden med små inkomster tenderar också att betala mer för att driva sina lampor än hushåll med större inkomst. Det beror på att de oftast köper små kvantiteter fotogen för att täcka dagsbehovet, och i den lokala affären är dessutom fotogenpriset ofta 30% högre (upp till 130% i vissa områden) än i stora städer. Det är dyrt att vara fattig!

Ljuset från en av GIVEWATTS lampor är betydligt starkare och ljusare än det från en fotogenlampa. Det ger i sin tur förbättrade studiemöjligheter för eleverna.

GIVEWATTS lampor är helt enkelt en miljövänligare, mer ekonomisk och säkrare ljuskälla.

13. Hur involveras människorna i byarna där GIVEWATTS har projekt? 

Kort svar: de hjälper bland annat till att underhålla utrustningen och övertar efter två år hela ansvaret.

Långt svar: Vi ger ingenting till individer eller till hushåll utan arbetar istället tillsammans med invånare i små samhällen med att bygga den infrastruktur som krävs för att de själva kan sörja för sina behov. Vi utbildar ett antal personer så att de kan sköta det tekniska underhållet och göra enklare lagningar när det behövs. Skolpersonalen är väldigt viktig eftersom de överser de står för den direkta kontakten med eleverna och ser hur deras studieresultat förändras.

Den kontakt vi alltid etablerar redan innan ett projekt startar med till exempel med en lokal gräsrotsorganisation eller ett byråd behåller vi under projektet gång. Efter två år avslutas vår del av projektet och det drivs sedan helt lokalt.

14. På vilket sätt stöds den lokala infrastrukturen?

Kort svar: våra produkter köps främst på den nationella marknaden och vi anställer helst lokala personer.

Långt svar: Vi tror på att stärka den lokala infrastrukturen som redan finns istället för att ta in alternativ utifrån. Därför köps det mesta av det vi installerar på den kenyanska marknaden, och vi arbetar med installatörer, distributörer och civila samhällsorganisationer på plats. De personer som sköter själva installationen av lamporna är kenyaner och GIVEWATTS Kenya drivs av ett nationellt team. Genom att förlita oss på det som existerar lokalt tror vi dessutom att implementeringen blir ännu mer hållbar.

15. Hur kan jag ge watt? 

Kort svar: ge ditt bidrag online eller genom plusgiro eller bankgiro. GIVEWATTS har 90-konto. Klicka här!

Långt svar: Det finns ett par alternativ, nedan ser du vad som kan passa dig bäst.

  • Donera online: skicka ditt bidrag genom att använda kontokort eller genom PayPal. Du behöver inte ha ett PayPal-konto för att överföra ditt bidrag.
  • Donera genom banköverföring: Nordea plusgiro: 90 02 84 – 1 eller Bankgiro 900 284 – 1.

Säkerhet: Vi delar aldrig givares kontaktuppgifter med någon annan. För att garantera säkra överföringar använder vi oss av världens största pengaöverföringssystem, PayPal. Deras välutvecklade skydd garanterar säkerheten för både dig och GIVEWATTS.

Notera att vid onlinedonationer går dina uppgifter genom PayPal, precis som alla onlinedonationer till GIVEWATTS gör, och överföringen kan ta upp till fem arbetsdagar. Har du uppgett din emailadress får du en bekräftelse skickad dit så snart överföringen kommit fram.

GIVEWATTS kampanjer: om du vill skicka ett bidrag till en specifik insamlingskampanj kan du använda dig av något av betalningsalternativen ovan. Ger du ditt bidrag genom bank, glöm inte att skriva vilken kampanj du stödjer.

Vi tar emot donationer i alla valutor. Alla bidrag genom GIVEWATTS hemsida överförs i respektive lands valuta, eller den valuta du som givare själv väljer. Har du några frågor vad gäller att donera från ett annat land, vänligen kontakta oss.

16. Hur kan jag engagera mig i GIVEWATTS?

Kort och långt svar: Praktikantplatser och lediga jobb publiceras på vår hemsida och på idealist.org. Vi letar alltid efter dig som vill hjälpa oss att samla in pengar till våra projekt! Hör av dig till oss om du vill starta en kampanj eller skapa ett event.

17. Hur engagerar jag mitt företag i GIVEWATTS?

Kort svar: Donera direkt, starta en insamling eller ge bort lampor i present. Det finns många alternativ och vi pratar gärna mer om vilket som passar er bäst.

Långt svar: många företag vill ta sitt sociala ansvar och väljer att sponsra installationer av lampor i en skola, eller starta en insamlingskampanj till ett GIVEWATTS projekt. Dubbelt så bra blir det när ni kan koppla ihop en donation till företagets verksamhet och marknadsföring. Varför inte utmana dina kollegor eller kunder med en charity-run eller charity-aerobics?

Om ert företag vill börja ge bort presenter som bidrar till en bättre värld eller har idéer, hör av er till oss på sverige@givewatts.org !

18. Hur gör jag för att organisera en insamlingskampanj eller ett event?

Kort svar: Det är enkelt. Och roligt! Hör av dig till oss på sverige@givewatts.org så kommer vi gärna med tips!

Långt svar: var du än befinner dig i världen kan du hjälpa till att samla in medel till något av våra projekt genom att starta en insamlingskampanj eller event. Är du lärare och vill engagera dina elever? Kanske får din klass en ny bild av studiemotivation genom att ta del av Kenyanska ungdomars läxläsning? Vilket det än gäller är vi redo att prata om hur ett upplägg skulle kunna se ut.

Vad du än bidrar med är vi tacksamma. Oavsett vilken summa det handlar om kommer GIVEWATTS uppdatera dig om de projekt som just din insamling bidragit till att utveckla. Vi vill åstadkomma maximal effekt för varje donerad krona.

Våra insamlingskampanjer är begränsade till tre månader. Ju fortare en kampanj uppnår sitt insamlingsmål, ju fortare kan vi omsätta medlen i våra projekt, och ge ljus och energi på platser där det behövs!

19. Har GIVEWATTS ett 90-konto?

Kort svar: Ja.

Långt svar: Alla medel vi samlar in går till GIVEWATTS verksamhet och sedan 2012 har vi ett 90-konto och organisationen kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär först och främst att pengarna går till projekten och att andelen administrativa kostnader måste hållas under 25 %. Vi tror inte på att driva ett separat insamlingsarbete för att täcka administrationen eftersom det skulle göra vår verksamhet både mindre hållbar, utan har istället valt att vara helt transparenta med hur medlen används.

Skulle du som givare välja att stödja organisationens administrativa utgifter blir vi naturligtvis glada och garanterar att redovisa hur vi använt pengarna. Vår vision är att driva organisationen som ett företag, att hålla kostnaderna låga och effektiviteten hög. Vi rapporterar all vår ekonomiska verksamhet till skattemyndigheterna i Sverige, USA och Kenya, samt till våra sponsorer och givare.

20. Vad säger GIVEWATTS om energikrisen i världen?

Kort svar: i allt högre takt är energikrisen en fråga som rör oss alla, och du kan vara med att göra skillnad genom att stödja rena energilösningar som har effekt på både samtid och framtid. En av lösningarna är vår solcellslampa. Den lampan ger ett barn rent ljus, men framförallt kan den bana väg för framtiden.

Långt svar: Mer än 1.5 miljarder människor saknar tillgång till el. Med försiktiga mått mätt bor 600 miljoner av dem i Afrika. Det betyder att 70% av Afrikas befolkning  – i brist på el – är beroende av fossila bränslen som till exempel fotogen. Fotogen är en ineffektiv och dyr ljuskälla som är direkt skadlig för både hälsa och miljö, och ligger även årligen bakom två miljoner livshotande olyckor.

Elektrifiering går sakta i länderna söder om Sahara, och speciellt i jämförelse med den snabba befolkningstillväxten. På de platser där elnätverk installeras är kostnaden för hushåll att koppla in sig ofta så dyr att det är en ekonomisk omöjlighet. Vi anser att tillgång till ljus i skolor och sjukhus är en rättighet. Effektivt, rent och säkert ljus kan därför inte bara vara en lyxvara.

Så vad är lösningen? Vi tror att lösningen finns. Det finns många källor till förnybar energi i Afrika, som sol, vind och biogas. Att förse skolor och sjukhus med el från dessa källor är egentligen inte svårt, men för att göra det till en verklighet krävs det att vi alla gör vår del. GIVEWATTS bygger därför ett elsystem underifrån baserat på människors behov.

Tillsammans kan vi förbättra utgångsläget för miljontals av människor. Genom att arbeta med skolor och sjukhus kan vi installera lampor där det behövs som mest. Lamporna kan hjälpa till att göra den skillnad som krävs för att skolbarn – och deras familjer – ska kunna skapa sig en bättre framtid, eller för att kvinnor som föder barn på natten ska få en säkrare förlossning, för sig själv och för sin nyfödda. Tillgång till energi är helt enkelt ett grundbehov och som möjliggör en bättre framtid för människor.

Den energi du ger gör skillnad. Den kan ge ett barn rent ljus, men framförallt kan den bana väg för framtiden.